น้ำยาแอร์ 134a

น้ำยาแอร์ R22

น้ำยาแอร์ R404a

น้ำยาแอร์ R410a

น้ำยาแอร์ R407c

น้ำยาแอร์ R32

น้ำยาแอร์ R23

น้ำยาแอร์ R123

น้ำยาแอร์ R417a

น้ำยาแอร์ R141b

น้ำยาแอร์ R11

น้ำมันคอม